Privacyverklaring

Onze praktijken voor kinderfysiotherapie Oude-Tonge en Logopediepraktijk Oude-Tonge hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van u en van uw kind. In dit privacy beleid willen we helder en transparante informatie geven over hoe we omgaan met die persoonsgegevens.
 
Wij zijn twee samenwerkende praktijken voor kinderfysiotherapie en logopedie voor kinderen. Vanwege onze nauwe samenwerking vindt u hier één privacy verklaring geldig voor beide praktijken.
 
Wanneer er gegevens van uw kind worden uitgewisseld tussen de logopedist en de fysiotherapeut vragen wij u daar schriftelijke toestemming voor. 
Voor de continuïteit van zorg hebben wij geregeld dat als de ene fysiotherapeut er niet is de andere de gegevens van uw kind kan inzien. Dit kan via het Elektronisch Patiënten Dossier en in de papieren status.
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om  met de persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 • passende technische- en /of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent de persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
 
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin , vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via onderstaande contactgegevens:
 
 
Praktijk voor kinderfysiotherapie, Oostachterweg 4 3255 AS   Oude-Tonge tel 0187 643208 of via ons contactformulier
Praktijk voor logopedie,              Oostachterweg 4 3255 AS  Oude-Tonge tel 06 29172253 of via ons contactformulier
 
Waarvoor verwerken wij de persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 • patiëntenzorg
 • verplichtingen vanuit de zorgverzekeraar en de wetgever
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen :
 • Naam Adres en Woonplaats
 • Burger Service Nummer
 • telefoonnummers en e-mail adres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • medische gegevens
 • gegevens van de zorgverzekering
 • identiteitsbewijs
Een deel van deze gegevens verkrijgen wij via Vecozo en via de gemeentelijke basisadministratie.
Tevens maken wij soms voor onze patientendossiers
 • camerabeelden
 • geluidsopnames
 
Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde partijen
 • Fysiomanager voor het Elektronisch Patiënten Dossier.
 • Vecozo als intermediair voor de facturen
 • Zorgverzekeraars voor de facturen
 • Zorgvergoeding voor polisinformatie
 • Zorgmail voor het veilig versturen van berichten
Wij geven als praktijk nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.
 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken , tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
 
Bewaartermijn
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Beveiliging
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
 • twee factor authenticatie voor het EPD
 • wachtwoordbeleid
 • sleutelbeleid
 • schermbeleid
Rechten omtrent de gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens of een deel hiervan, door ons of door een van onze verwerkers. Wanneer u van dat recht gebruik maakt moeten wij met u overleggen wat de gevolgen daarvan zijn voor onze hulpverlening. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of - met uw schriftelijke toestemming direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij aan dat verzoek gehoor kunnen geven.
 
Klachten 
Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met de door u aan ons toevertrouwde gegevens. Mocht u ondanks dat een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens vragen wij u om hierover contact op te nemen met ons. Wij zullen dan met u proberen tot een oplossing te komen. Als wij daar gezamenlijk niet uitkomen kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
 
Als u naar aanleiding van deze  Privacy Policy nog vragen of opmerkingen hebt neemt u dan contact met ons op