Behandelovereenkomst

Bij uw eerste bezoek aan ons zullen we u vragen om een behandel overeenkomst te ondertekenen. Daarmee worden een aantal zaken formeel geregeld. Hieronder vindt u de behandelovereenkomst zoals wij die gebruiken. Hier kunt u de overeenkomst alvast lezen of later nalezen. 
 
  Behandelovereenkomst en toestemmingsformulier kinderfysiotherapie/ logopedie.
 
 
Deze overeenkomst is een voortvloeisel uit de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst, waarin de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener is geregeld. Ondertekening betekent dat u  toestemming geeft tot onderzoek en behandeling door de kinderfysiotherapeut.  
 
Hierbij verklaart de heer/ mevrouw*………………………………………….   Ouder(s)/ verzorger(s) van:…………………...................................., geboren……………………......  
  • Toestemming te geven aan de behandelend kinderfysiotherapeut logopedist voor het opvragen en uitwisselen van informatie  ten behoeve van de behandeling met de huisarts/specialist/jeugdarts/leerkracht/logopedist of kinderfysiotherapeut/ergotherapeut/psycholoog/ anders, nl………………………………………………………
  • Toestemming te geven voor het (digitaal) verzenden van rapportage.  
  • Akkoord te gaan met de werkwijze  dat  de declaratie indien mogelijk rechtstreeks  naar de zorgverzekering gaat.
  • Op de hoogte te zijn van de eigen verantwoordelijkheid voor het aantal door de   verzekeraar  vergoede behandelingen en de overschrijding hiervan. U dient daarvoor op de hoogte te zijn van de verzekeringspolis.    
 
Door verschillende  zorgverzekeringen worden  we verplicht deel te nemen aan een patiënt tevredenheid onderzoek. We gebruiken  de anonieme gegevens ook om verbeteringen in de praktijk  door te voeren. 
 
  • Hierbij geef ik wel/geen*  toestemming  dat er een patiënt tevredenheid enquête via de mail naar mij wordt  toegestuurd , met het verzoek deze enquête in te vullen.    
 
Datum:                                                             Plaats:
 
 
 
Handtekening ouder(s)/verzorger(s):         Handtekening kind : (vanaf 12 jaar gezamenlijke toestemming, vanaf 16 jaar alleen kind toestemming)